Kategorie e-shopu

Výrobci

Advertising
Reklama

Záruky

Záruka na vrácení zboží

svým  zákazníkům  poskytujeme 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodů  (nevztahuje se na zboží vyzkoušené a  zakoupené osobně v kamenné  prodejně).

„Zákazník  má právo bez udání důvodu vrátit do 14-ti dnů od obdržení zásilky veškeré zboží  ze sortimentu e-shopu.

Zjistíte-li  bezprostředně po obdržení  zboží z našeho obchodu, že vám nevyhovuje,  máte možnost jej bez udání důvodu  vrátit. Peníze vám budou zaslány zpět, a to  bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 14  dnů.

Podmínky pro vrácení peněz:
1. Zboží musí být neporušené v  originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
2. Zákazník  musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
3. Ve vrácené zásilce musí  být vložena kopie dokladu o zakoupení.
4.  Vracíme vám  pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Zboží  zasílejte pouze běžnou  balíkovou poštou(ve Vašem zájmu zásilku  pojistěte, za případnou ztrátu nebo  poškození neneseme zodpovědnost).  Zásilky dobírkou nebudou přijaty.
5. V  případě software s obsahem  autorského díla nesmí být zboží vůbec otevřeno. U  hudebních a video  nosičů musí být vrácené zboží neporušené v originálním  obalu.

Záruky na zboží

Záruční podmínky
Firma  Military Shop poskytuje  záruku na zboží v rozsahu obecně platných  předpisů, a to po dobu uvedenou v  záručním listu. Není-li k výrobku  dodáván záruční list, platí zákonem stanovená  záruční lhůta. Záruční  lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Firma  Military Shop se u  oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazuje  bezplatně  odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu   realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním  závady  v servisním středisku.

Záruka se nevztahuje na škody  způsobené:
- neodborným použitím zařízení
- mechanickým  poškozením nebo opotřebením nošením
- živelnými pohromami (vodou, ohněm,  bleskem)
- jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové  rázy  indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).

U  zboží  charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou  nečitelnost médií  příp. fyzické vady doprovodné dokumentace. Okamžikem  odstranění ochranných  prostředků (adjustační folie, pečeti aj.) se  kupující stává oprávněným licenčním  uživatelem produktu a zboží již  nelze vrátit prodávajícímu.

Délka záruky
Standardní zákonná záruční lhůta  jsou 2 roky.


Reklamační  řád

Obecná  ustanovení

 • Tento  reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanoveními  zákona č. 40/1964  Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také  jen  "občanský zákoník"), upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad  zboží  a uplatnění nároků ze záruky.
 • Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je  v záruční době.
 • Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží  mezi prodávajícím a kupujícím.

 


Vymezení základních  pojmů

 

 • "prodávajícím" se rozumí společnost Military Shop,  sídlem Hybernská 40, 110 00 Praha 1, IČ 61008656.
 • "internetový obchod" je internetový obchod  armyshop-praha.cz provozovaný prodávajícím.
 • "kupující" je subjekt, který s prodávajícím uzavřel  smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém  obchodě.
 • "zbožím" se rozumí jakákoliv věc zakoupená  prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.
 • "záruční list" je listina vystavená prodávajícím  obsahující zákonem stanovené  minimální náležitosti a stanovující konkrétní  podmínky a rozsah záruky  za zboží; jakou součást záručního listu je považována  faktura,  popřípadě dodací list, který obdrží kupující v souvislosti s nákupem   konkrétního zboží.
 • "reklamací" je uplatnění práva kupujícího z  odpovědnosti za vady zboží, které je  učiněno kupujícím vůči prodávajícímu  osobně, písemně nebo e-mailem, a  které obsahuje identifikaci kupujícího, zboží,  popis vady a jejích  projevů.

 


Rozsah záruky
Záruka  se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během  záruční doby.
Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů  zanikají:

 

 • pokud nebyla vada reklamována v záruční době
 • při svévolných změnách původních údajů v záručním listě  provedených kupujícím
 • při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných  neodborných zásazích
 • při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s  výrobcem přiloženým návodem k obsluze
 • porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce  výrobek opatřil
 • poškozením zboží působením živlů
 • ukončením životnosti u "Vysoce Módní Obuvi"

 

Záruční doba

 

 • Konkrétní  délka záruční doby je u každého zboží uvedena v  detailu zboží na  internetových stránkách internetového obchodu a v prodávajícím   potvrzeném záručním listě zaslaném kupujícímu.
 • Konkrétní  délka záruční doby odpovídá vždy nejméně  minimální délce záruční doby  dle občanského zákoníku, případně zvláštních  právních předpisů.
 • Záruční  doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.  Má-li být dle  objednávky kupujícího, příp. dle požadavku příslušných právních   předpisů, provedena odborná instalace zboží osobou k tomu způsobilou a   oprávněnou, začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace  zboží,  pokud kupující objednal instalaci zboží nejpozději do tří týdnů  od převzetí  zboží a řádně a včas poskytl k provedení instalace  potřebnou součinnost.
 • Do  záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do  doby, kdy je  kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.  Kupujícímu  bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení  záruční  opravy a o době jejího trvání.
 • Dojde-li  k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na  kterou je  poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového   zboží (od převzetí zboží s novou součástkou).

 


Nároky ze  záruky
Kupujícímu  v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze  záruky vyplývající z  občanského zákoníku, příp. dalších právních  předpisů.
Kupující má zejména:

 

 • právo  na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady jde-li o  vadu  odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti,  není-li  to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup  možný, právo na  přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní  smlouvy
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní  smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
 • právo  na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní  smlouvy jde-li o vady  odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo  opakovaně a bránící  řádnému užívání zboží
 • právo  na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od  kupní smlouvy  jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu  věci

 


Potvrzení převzetí zboží  kupujícím

 

 • Kupující  přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky  bez viditelného  poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen  sepsat s  dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že   obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně - do jednoho  pracovního dne -  písemně či telefonicky prodávajícího +420222222657, zákaznický servis

 

Důvody reklamace
Při  reklamacích zboží se řídíme platnými právními předpisy na ochranu  spotřebitelů.
V případech, kdy jste obdrželi:

 

 • zboží je poškozené nebo nefunkční
 • zboží  došlo nekompletní (např. chybí důležitá součástka  apod.) - Pozor,  pokud si objednáte více zboží s různou dodací lhůtou, je možné,  že vám  byla zásilka rozdělena. Ověřte si rozdělení zásilky ve službě "vaše   objednávky"
 • došlo vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k  záměně zásilek na naší straně)
 • můžete tyto zásilky reklamovat.

 

Postup a místo uplatnění  reklamace

 

 • Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má závadu nebo je po  dodání poškozené, je nutné toto zboží doručit k reklamaci zpět.
 • Dopravu  reklamovaného zboží hradí kupující, v případě  uznání oprávněnosti  reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou   reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme  zpět na  naše náklady.
 • Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat  na dobírku.
 • Po  obdržení výše uvedených náležitostí prodávající zahájí  reklamační  řízení u dodavatele, které je povinen vyřídit do 30-ti dnů od  převzetí  zboží od kupujícího nebo zasílatele. U zboží od zahraničních dodavatelů, se záruční doba prodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro vyřízení reklamace u zahraničního dodavatele. Pokud kupující uplatní reklamaci   zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné,  popřípadě  zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též  osobně převzít,  pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak;  reklamace je vyřízena v den,  kdy je zboží (opravené, vyměněné,  popřípadě zboží v původním stavu, pokud  reklamace nebyla oprávněná)  připraveno v místě uplatnění reklamce k vydání a  předání kupujícímu.  Pokud kupující prodávajícímu zboží k reklamaci zašle, pak  též  prodávající zašle zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním   stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) kupujícímu, pokud není v  reklamačním  protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy  je zboží (opravené,  vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud  reklamace nebyla oprávněná)  předáno v dopravě na adresu kupujícího  uvedenou v reklamaci.
 • Kupující  je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace  spolupracovat,  zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.
 • O  výsledku reklamace je prodávající povinen sestavit  reklamační  protokol, který je po ukončení řízení zaslán nebo předán kupujícímu.  O  výsledku reklamačního řízení je kupující informován e-mailem nebo  telefonicky.  Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím  vyřízení kupující vyzván k  odběru zboží, což však nemá prodávající za  povinost. V případě zájmu může být po  dohodě zboží kupujícímu zasláno  (poštou nebo spediční firmou). Zákazník  souhlasí, že v případě  neoprávněné reklamace uhradí náklady spojené s jejím  vyřízením. V  případě, že si zákazník nevyzvedne, po písemném upozornění (e-mail   uvedený v objednávce) prodávajícím, vyřízenou reklamaci do 60 dnů od  jejího  vyřízení, pak mu bude účtováno skladné ve výši 10,-kč/den.

 

Bližší informace o stavu Vaší reklamace, popřípadě informace  o reklamaci zboží v našem internetovém obchodě obecně, získáte: zákaznický servis

 

Nevyzvednuté zásilky

 

Každá Vámi uskutečněná objednávka, kterou nestornujete  do 2 hodin je závazná (§ 588, zákon č. 40/1964 Sb.)
Pokud  nebude  objednávka,která vám bude zaslána dobírkou, úmyslně vyzvednuta, bude  požadováno uhrazení  vzniklých nákladů na odeslání zboží.
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními  podmínkami.


Upozorňujeme,  že veškeré nesplacené  pohledávky (neuhrazené náklady na odeslání zboží  a neuhrazené smluvní pokuty),  budou postoupeny k vymáhání včetně všech  nákladů s tím spojené.
!  objednávku můžete stornovat do potvrzení objednávky ze strany dodavatele a popřípadě pokud zboží není skladem !

 

Závěrečná ustanovení

 

 • Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1. 2014.

 

Reklamace přepravních  služeb

Postup reklamace přepravních  služeb
Zboží   je k vám doručováno prostřednictvím dopravců, našich  smluvních  partnerů, které jsme pro vás vybírali s ohledem na cenu, ale i kvalitu   služeb. Přesto se může stát, že k vám zásilka přijde poškozená.
V takovém  případě postupujte prosím následovně:

 

 1. Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.
 2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný,  rozmočený…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky.
 3. Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře  zajištěná. Zboží velmi pečlivě balíme, aby k vám došlo v pořádku.
 4. V případě problému s dopravní službou nebo Českou poštou,  pište na adresu zákaznický servis . Do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte  kontakty na  sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Váš problém budeme  řešit s dopravcem a  oznámíme vám další postup. Poškozené zásilky  nemohou být vaší starostí a nesmí  vám znepříjemňovat nakupování.
 5. Jako  příjemci zásilky jste povinni si při převzetí zásilku  prohlédnout a  při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních,  popř.  zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky, tato poškození a   ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě  obsahu  zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Zasílatel je povinen takový  zápis sepsat.
 6. Není-li  poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při  jejím předání a  převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit   zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté co jí zjistil,  nejpozději do  3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky na telefonním  čísle +420222222657 ,  nebo e-mailem zákaznický servis
 7. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit:  reklamační protokol, kompletní seznam částí výrobku a kopii faktury.

 
Pokud jste nenalezli odpověď na svoje  otázky, zeptejte  se přímo nás
.